Κανονισμός Λειτουργίας BeyondAthens

Μέλη

Η είσοδος στο γυμναστήριο BeyondAthens, του οποίου ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη για τη λειτουργία του είναι η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΝΟΣ Ν ΖΩΤΟΥ Ε Ο.Ε.» (εφεξής καλούμενη «η Επιχείρηση») και η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, επιτρέπεται μόνο στα ενεργά και ταμειακώς ενήμερα μέλη, κατά το ωράριο λειτουργίας του BeyondAthens, υπό τους όρους και τους περιορισμούς του παρόντος. Η είσοδος των μελών και η πρόσβασή τους στις εγκαταστάσεις θα γίνεται με την προκράτηση θέσης σε κάποιο από τα μαθήματα του BeyondAthens.
Σε αντίθετη περίπτωση, η Διεύθυνση του BeyondAthens έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο στο μέλος.

Παιδιά

Η είσοδος σε ανήλικα παιδιά, μέλη του γυμναστηρίου και αποκλειστικά κατα τη διάρκεια μαθημάτων ανηλίκων ,επιτρέπεται μόνο με τη συνοδεία ενήλικα, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμπεριφορά και την ασφάλειά τους.

Συμπεριφορά και ενδυμασία των μελών

Τα μέλη οφείλουν να επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά όταν βρίσκονται στους χώρους του BeyondAthens, να σέβονται την ησυχία και την αξιοπρέπεια των άλλων μελών και των εργαζομένων στην Επιχείρηση και να μην ενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο τα άλλα μέλη. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται στα μέλη να φωνάζουν δυνατά, να χρησιμοποιούν υβριστικό ή αισχρό λεξιλόγιο, να απειλούν, να ασκούν σωματική βία, να προσβάλλουν ή να παρενοχλούν άλλα μέλη ή μέλη του προσωπικού της Επιχείρησης. Έστω και μία παράβαση του όρου αυτού είναι αρκετή ώστε η Επιχείρηση να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταγγείλει τη Σύμβαση του μέλους που τον παρέβη. Οποιοδήποτε παράπονο θα πρέπει να γνωστοποιείται ιδιαιτέρως ή γραπτώς στη Διεύθυνση της Επιχείρησης. Το κάπνισμα καθώς και η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται απολύτως σε όλους τους χώρους του BeyondAthens.

Χρήση του γυμναστηρίου και κανόνες υγιεινής

Τα μέλη οφείλουν να ζητούν οδηγίες για τη χρήση των μηχανημάτων με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένα. Απαγορεύεται στα μέλη να φέρουν στις εγκαταστάσεις του BeyondAthens προσωπικούς γυμναστές, οι οποίοι δεν απασχολούνται από την Επιχείρηση. Η παραμονή στους χώρους άσκησης επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια ομαδικής ή ατομικής προπόνησης. Κατά τη χρήση των μηχανημάτων και των στρωμάτων του BeyondAthens, τα μέλη οφείλουν να χρησιμοποιούν την πετσέτα τους, προκειμένου να τα διατηρούν καθαρά. Τα μέλη οφείλουν να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένα και τα ρούχα και τα παπούτσια τους θα πρέπει να είναι καθαρά και κατάλληλα για άθληση

Ομαδικά προγράμματα

Τα μέλη δεν επιτρέπεται να ανοίγουν τις πόρτες της αίθουσας όπου διεξάγεται ομαδικό πρόγραμμα, διότι έτσι διαταράσσεται η διεξαγωγή του μαθήματος. Για να μην ενοχλούν τους συναθλουμένους τους, τα μέλη οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο μάθημα. Καθυστερημένη άφιξη, μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση εισόδου, από τον υπεύθυνο γυμναστη. Τα μέλη πρέπει να γνωρίζουν ότι για την είσοδό τους στα ομαδικά προγράμματα απαιτείται προκράτηση θέσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη Σύμβαση.

Πολιτική ακύρωσης κράτησης

Τα προγράμματα του BeyondAthens γίνονται με συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων και ως εκ τούτου, το μέλος για τη συμμετοχή του οφείλει να πραγματοποιεί εγκαίρως κράτηση θέσης στα προγράμματα που το ενδιαφέρουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω της ιστοσελίδας www.beyondathens.gr οπότε και θα θεωρείται ότι έχει κάνει χρήση των, αντίστοιχων με το επιλεγμένο πρόγραμμα, credits, τα οποία θα αφαιρούνται κάθε φορά από το πακέτο των credits που το μέλος έχει αγοράσει ή του αριθού προπονήσεων για ημερολογιακές σύνδρομές ή πακέτα μαθημάτων.Σε περίπτωση μη εμφάνισής του για οποιονδήποτε λόγο στο πρόγραμμα στο οποίο θα έχει πραγματοποιήσει προκράτηση, η υπηρεσία θα θεωρείται πλήρως παρασχεθείσα και ότι η χρέωση των αντίστοιχων credits ή παρουσιών θα πραγματοποιείται κανονικά, ωσάν το μέλος να είχε εκτελέσει το επιλεγμένο πρόγραμμα.Το μέλος δε θα χρεώνεται και συνεπώς δε θα αφαιρούνται τα αντίστοιχα credits ή παρουσίες από το πακέτο των προγραμμάτων του σε περίπτωση που ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εγκαίρως, ήτοι το αργότερο 4 ώρες πριν από την έναρξή του. Aν το μέλος ακυρώσει σε συντομότερο χρόνο από την έναρξη του μαθήματος τότε η χρέωση είναι πλήρης.

Ερμάρια (lockers)

Όλα τα ερμάρια, είναι διαθέσιμα προς χρήση από τα μέλη μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο του BeyondAthens. Αντικείμενα που τυχόν παραμείνουν στα ερμάρια μετά τις ώρες λειτουργίας του BeyondAthens, θα απομακρύνονται και θα διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς εφόσον δεν αναζητηθούν από τον ιδιοκτήτη τους σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για απώλεια ή κλοπή οποιουδήποτε αντικειμένου που ανήκει στο μέλος μέσα στους χώρους του BeyondAthens, ανεξαρτήτως της φύλαξής του ή μη σε ερμάριο, καθώς η ασφάλεια της περιουσίας του μέλους αποτελεί προσωπική ευθύνη του.

Γενικά

Τα μέλη πρέπει να εγκαταλείπουν τους χώρους του BeyondAthens εγκαίρως πριν το κλείσιμο και χωρίς χρονοτριβή, σεβόμενα τα ωράρια λειτουργίας. Απαγορεύεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων στις εγκαταστάσεις του BeyondAthens. Οι χρεώσεις για τις επιμέρους εγκαταστάσεις του BeyondAthens που δεν περιλαμβάνονται στα προκαθορισμένα πακέτα πίστωσης θα καθορίζονται από την Επιχείρηση, η οποία δύναται να τροποποιεί τις χρεώσεις αυτές κατά την κρίση της. Επίσης, η Επιχείρηση μπορεί να παρέχει στα μέλη του BeyondAthens τη δυνατότητα να λαμβάνουν υπηρεσίες προσωπικού γυμναστή (Personal Training) ή άλλες πρόσθετες παροχές με βάση ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ του μέλους και της Επιχείρησης, έναντι πρόσθετης χρέωσης του μέλους που θα καθορίζει η Επιχείρηση, η οποία διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα αναπροσαρμογής. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Η συμμόρφωση των μελών με τους όρους του παρόντος είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου λειτουργίας του BeyondAthens.