Όροι συμμετοχής

1. Πλαίσιο λειτουργίας – όροι συμμετοχής – αποδοχή μέλους

Η είσοδος στο γυμναστήριο BeyondAthens, του οποίου ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη για τη λειτουργία του είναι η ομόρρυθμη εταιρεία με την
επωνυμία «ΝΑΝΟΣ Ν ΖΩΤΟΥ Ε Ο.Ε.» (εφεξής καλούμενη «η Επιχείρηση») και η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, επιτρέπεται μόνο στα ενεργά και ταμειακώς ενήμερα μέλη, κατά το ωράριο λειτουργίας του BeyondAthens, υπό τους όρους και τους περιορισμούς του παρόντος.

Το γυμναστήριο BeyondAthens λειτουργεί για τα μέλη που έχουν αποκτήσει οποιαδήποτε από τις συνδρομές εκγύμνασης και έχουν το
αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και του συνημμένου στην
παρούσα Κανονισμού Λειτουργίας
Ως μέλη του γυμναστηρίου γίνονται δεκτοί μόνο ενήλικες ή ανήλικοι με αποκλειστική συμμετοχή σε μαθήματα ανηλίκων.
Το μέλος διαβεβαιώνει ρητά και υπεύθυνα την Επιχείρηση ότι του είναι σε καλή σωματική κατάσταση, χαίρει άκρας υγείας και ασκείται με δική του ευθύνη.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να δέχεται ή να απορρίπτει κατά την απόλυτη κρίση της κάθε αίτηση μέλους για συμμετοχή στις
υπηρεσίες του BeyondAthens. Εφόσον το μέλος γίνει αποδεκτό από την Επιχείρηση, καταρτίζεται η παρούσα Σύμβαση με τους ειδικότερους
όρους και τις συμφωνίες που περιέχει.

Στο ενεργό μέλος παραχωρείται δυνατότητα χρήσης του γυμναστηρίου, σε υπηρεσίες που ισχύουν για την κατηγορία της συνδρομής που έχει αγοράσει. Ως ημερομηνία ενεργοποίησης της λειτουργίας της συνδρομής του μέλους ορίζεται η ημερομηνία εξόφλησης της συνδρομής του.

H συνδρομή του κάθε μέλους, που παραχωρείται και σε ψηφιακή μορφή είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη προς οποιονδήποτε τρίτο. Απαγορεύεται στο μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη συνδρομή του ή μέρος αυτής σε τρίτο πρόσωπο (μέλος ή μη).

Το κάθε μέλος θα προκαταβάλλει το τίμημα των προγραμμάτων και των υπηρεσιών που επιθυμεί. Η αγορά οποιασδήποτε συνδρομής ή
υπηρεσίας θα πραγματοποιείται είτε με τη χρέωση της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας είτε με την καταβολή μετρητών.

2. Τρόπος λειτουργίας – υπαναχώρηση – ανανέωση.

Το BeyondAthens διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα οποτεδήποτε να τροποποιεί τα προγράμματα και τις συνδρομές ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση.
Η αποδοχή και συναίνεση με τους όρους ισχύει από την υπογραφή του εντύπου εγγραφής και την ταυτόχρονη αγορά και χρήση των συνδρομών του γυμναστηρίου ή άλλου πακέτου γυμναστικής και λήγει με την παρέλευση του χρονικού ορίου του κάθε πακέτου γυμναστικής ή με την πλήρη κατανάλωση των credits ή μαθημάτων του εκάστοτε πακέτου , σύμφωνα με τις χρεώσεις προγραμμάτων και υπηρεσιών, όπως κάθε φορά θα ισχύουν. Η αγορά νέων υπηρεσιών ή πακέτου γυμναστικής θα συνεπάγεται την αυτόματη συγκατάθεση με τους παρόντες όρους. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις ημερολογιακές κατηγορίες των συνδρομών, το κόστος των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μετά τη λήξη του πρώτου πακέτου συνδρομής στο γυμναστήριο ή άλλου πακέτου γυμναστικής του μέλους.

Σε περίπτωση πακέτου μαθημάτων, το ποσό προπληρωμής, αφορά το σύνολο των μαθημάτων και όχι μέρος αυτού. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του μέλους, μετά την έναρξη χρήσης του πακέτου, το συνολικό τίμημα του πακέτου θα επιστρέφεται στο ακέραιο και όλες οι προπονήσεις θα χρεώνονται σαν μεμονωμένες με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Τα προγράμματα του BeyondAthens γίνονται με συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων και ως εκ τούτου, το μέλος οφείλει να πραγματοποιεί εγκαίρως κράτηση θέσης στα προγράμματα που το ενδιαφέρουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω της ιστοσελίδας www.beyondathens.gr
οπότε και θα θεωρείται ότι έχει κάνει χρήση των, αντίστοιχων με το επιλεγμένο πρόγραμμα, credits, τα οποία θα αφαιρούνται κάθε φορά
από το πακέτο των credits που το μέλος έχει αγοράσει.

Σε περίπτωση μη εμφάνισής του για οποιονδήποτε λόγο στο πρόγραμμα στο οποίο θα έχει πραγματοποιήσει προκράτηση, το μέλος
αποδέχεται δια της παρούσας ότι η υπηρεσία θα θεωρείται πλήρως παρασχεθείσα και ότι η χρέωση των αντίστοιχων credits θα
πραγματοποιείται κανονικά, ωσάν το μέλος να είχε εκτελέσει το επιλεγμένο πρόγραμμα.
Το μέλος δε θα χρεώνεται και συνεπώς δε θα αφαιρούνται τα αντίστοιχα credits από το πακέτο των προγραμμάτων του σε περίπτωση
που ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εγκαίρως, ήτοι το αργότερο 4 ώρες πριν από την έναρξή του. Aν το μέλος ακυρώσει σε συντομότερο χρόνο από την έναρξη του μαθήματος τότε η χρέωση είναι πλήρης.
Κατά τον τερματισμό της συμμετοχής του μέλους στα προγράμματα του BeyondAthens σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, εάν μεν το μέλος έχει
συμφωνήσει για την πληρωμή των credits ή άλλης συνδρομής με χρέωση της πιστωτικής του κάρτας, η Επιχείρηση θα ενημερώνει την
Τράπεζα για την ακύρωση της χρέωσης του ποσού που αντιστοιχεί στο ανεκτέλεστο πρόγραμμα, εάν δε έχει εξοφλήσει τη συμμετοχή του
με μετρητά, η Επιχείρηση θα του επιστρέψει τη διαφορά μετρητοίς, παρακρατώντας και στις δύο περιπτώσεις μόνο ποσό τριάντα (30)
ευρώ, που αντιστοιχεί στα διαχειριστικά έξοδα.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλει και να διαγράψει μέλος ή να αρνηθεί την ανανέωση των credits μέλους ή άλλης
συνδρομής χωρίς να υποχρεούται σε επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς αυτό, σε περίπτωση που το μέλος διαπράξει σοβαρή (-ές)
επανειλημμένη (-ες) παραβάσεις της παρούσας ή/και του Κανονισμού Λειτουργίας του BeyondAthens. Επίσης, η Επιχείρηση μπορεί να
διαγράφει μέλος σε περίπτωση που το τελευταίο οφείλει οποιοδήποτε ποσό προς την Επιχείρηση για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αύξησης του Φ.Π.Α., τα ποσά των πακέτων credits ή άλλης συνδρομής θα αυξάνονται αναλόγως.

3. Περιορισμός ευθύνης της Επιχείρησης

Η Επιχείρηση και οι εργαζόμενοί της ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση φέρουν έναντι του μέλους σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή κλοπής
οποιουδήποτε περιουσιακού αντικειμένου που ανήκει στο μέλος ή σε οποιονδήποτε προσκεκλημένο αυτού, με όποιον τρόπο και αν
συμβούν τα ανωτέρω μέσα στις εγκαταστάσεις του BeyondAthens. Τα μέλη υποχρεούνται να φυλάσσουν με επιμέλεια τα περιουσιακά τους
αντικείμενα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο του BeyondAthens, χρησιμοποιώντας τα ερμάρια που τους παρέχει η επιχείρηση και ασφαλίζοντάς τα με δική τους ευθύνη.
Η Επιχείρηση και οι εργαζόμενοί της δεν ελέγχουν και δε δεσμεύονται για την ακρίβεια και την αλήθεια της βεβαίωσης του μέλους ότι
τελεί σε καλή σωματική κατάσταση και ότι είναι ικανό προς άθληση χωρίς κίνδυνο για την υγεία του. Το μέλος αναγνωρίζει ότι η
εκγύμνασή του και η χρήση των υπηρεσιών στον χώρο του BeyondAthens γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη και ότι η Επιχείρηση και οι
εργαζόμενοί της ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν προβλήματα υγείας του μέλους, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά την
επίσκεψή του στο BeyondAthens.
Πλέον των ανωτέρω αναφερομένων, το μέλος που αποφασίζει να συμμετέχει στις δραστηριότητες του BeyondAthens κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης του, δια της παρούσας δηλώνει ότι συμμετέχει αποκλειστικά με δική του ευθύνη, ότι έχει ήδη λάβει τη γνώμη και τη
συναίνεση του προσωπικού του ιατρού σχετικά με την άθληση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και οφείλει να τηρεί με δική του
ευθύνη τις υποδείξεις του ιατρού σχετικά με τις δραστηριότητες που θα πρέπει να αποφεύγει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η
Επιχείρηση και οι εργαζόμενοί της δεν ελέγχουν και δε δεσμεύονται για την ακρίβεια και την αλήθεια της βεβαίωσης του μέλους ότι
είναι ικανό προς άθληση χωρίς κίνδυνο για την υγεία του και για την κύηση του εμβρύου.

4. Αμεταβίβαστο Σύμβασης

Είναι αμεταβίβαστο, ανεκχώρητο και προσωποπαγές κάθε πακέτο credits ή άλλης συνδρομής που αγοράζει το μέλος για τη χρήση των
προγραμμάτων και υπηρεσιών του BeyondAthens.

5. Ώρες λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας του BeyondAthens καθορίζεται από την Επιχείρηση και γνωστοποιείται στα μέλη. Το ωράριο μπορεί να μεταβληθεί
κατά την κρίση της Επιχείρησης. Τα μέλη υποχρεούνται να προσέρχονται δέκα (10) λεπτά πριν την έναρξη του επιλεγμένου
προγράμματος, να τηρούν τους χρόνους χρήσης που έχουν δεσμεύσει και να αποχωρούν εγκαίρως από τις εγκαταστάσεις και πάντως
προ της λήξης του καθορισμένου ωραρίου, προς διευκόλυνση των γυμναζομένων και της λειτουργίας του BeyondAthens. Τυχόν καθυστέρηση
στην προσέλευση δεν παρατείνει σε καμία περίπτωση τον χρόνο αποχώρησης του μέλους από τις αίθουσες εκγύμνασης και τις
εγκαταστάσεις του BeyondAthens.

6. Γενικοί Όροι

Το μέλος βεβαιώνει την Επιχείρηση ότι όλες οι πληροφορίες και διαβεβαιώσεις που της παρέχει είναι απολύτως ακριβείς. Τυχόν παροχή
αναληθών πληροφοριών ή πλαστών πιστοποιητικών από το μέλος θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διαγραφή του και τη λήψη κάθε
μέτρου εναντίον του, το οποίο θα κριθεί πρόσφορο από την Επιχείρηση.
Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο που εκφεύγει του ελέγχου της, διακοπεί προσωρινά η λειτουργία
κάποιων εγκαταστάσεων του BeyondAthens.
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες και εγκαταστάσεις στο BeyondAthens οποτεδήποτε και κατά
την απόλυτη κρίση της, έστω και αν διαφοροποιούνται από την αρχική συμφωνία.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του BeyondAthens αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και το μέλος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως και
με τους όρους αυτού.
Το μέλος αντιλαμβάνεται και συμφωνεί ότι οι παρεχόμενες από αυτό πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία που γνωστοποιούνται από
εκείνο στην Επιχείρηση θα καταχωρούνται στο τηρούμενο από την Επιχείρηση μητρώο μελών του BeyondAthens και θα εισάγονται ως
δεδομένα στο πληροφοριακό σύστημα της Επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Νόμο 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει, το μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το
αφορούν και δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωσή τους κατόπιν έγγραφης αιτήσεώς του. Η Επιχείρηση, κατόπιν τούτου, θα παραδίδει σε
έντυπη μορφή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του μέλους. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά
προκειμένου να ενημερώνει τα μέλη για τις δραστηριότητες του BeyondAthens.
Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά μεταξύ της Επιχείρησης και του μέλους τυχόν
ανακύψει σε σχέση με την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της παρούσας δύναται να επιλυθεί καταρχήν εξωδικαστικά, με προσφυγή
στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Αρμόδια σε κάθε περίπτωση ορίζονται τα Δικαστήρια της
Αθήνας.

7. Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του BeyondAthens

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις διατάξεις του Ν.
2472/1997 (όπως τροποποιηθείς ισχύει) και από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διαφύλαξη
της ασφάλειας της τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν στους χρήστες / πελάτες.
Η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται μηχανογραφικό αρχείο προσωπικών δεδομένων, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία που οι χρήστες /
πελάτες οικειοθελώς δηλώνουν.
Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται
– Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς κατά την υπογραφή της σύμβασής σας: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη/Περιοχή,
Τ.Κ, Κινητό Τηλέφωνο, E-mail, Ημερομηνία Γέννησης.
– Ευαίσθητα Δεδομένα που αφορούν στη φυσική κατάσταση και στην υγεία σας, προκειμένου να διαμορφώσουμε κατάλληλο και
εξατομικευμένο ασκησιολόγιο.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων
Η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία ενημερώσεων, όπως και η δυνατότητα υπογραφής της σύμβασης με την Εταιρεία, απευθύνονται
μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, εκτός και εάν υπάρχει συναίνεση του γονέα.
Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο χωρίς να τηρείται η παραπάνω προϋπόθεση,
οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό.
Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είναι οι ακόλουθοι:
• Η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τους πελάτες.
• Η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω email, SMS ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
τα νέα προϊόντα και γενικές προσφορές της Εταιρείας.
• Η αποστολή μέσω email, SMS ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων της επιστολής καλωσορίσματος (welcome letter) των μελών στο
BeyondAthens, της αποδοχής της συμμετοχής τους σε υπηρεσία του BeyondAthens μέσα από τηρούμενη λίστα αναμονής και των αποδείξεων
/ τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
• Η αποστολή με τα παραπάνω μέσα: μηνυμάτων ειδοποίησης λήξης της συνδρομής μέλους, ανεπάρκειας μονάδων για την
πραγματοποίηση των υπηρεσιών και ολοκλήρωσης πρώτης συμμετοχής σε υπηρεσία του BeyondAthens.

Διαβίβαση Δεδομένων
Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / πελατών σε όλα τα τμήματα της ίδιας Εταιρείας, καθώς και σε
συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα της ίδιας Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλον αποδέκτη απαιτείται για τη
διεκπεραίωση της συνεργασίας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί η διαβίβαση των προσωπικών σας
δεδομένων σε άλλη Εταιρεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό επεξεργασίας, θα σας γνωστοποιήσουμε προηγουμένως τη σχετική
διαβίβαση. Φροντίζουμε πάντοτε και ελέγχουμε τους συνεργάτες μας ώστε να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών
σας δεδομένων με την Εταιρεία μας κατά τη σχετική επεξεργασία, η οποία δύναται να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης
εντολής μας.

Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρεία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι
σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους. Στη συνέχεια και εφόσον δεν εχει γίνει χρήση οποιασδήποτε προσφερόμενης υπηρεσίας του
BeyondAthens, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των σκοπών επεξεργασίας για
τους οποίους συλλέγονται.
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρεία και οι
συνεργαζόμενοι με αυτή χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες
διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση,
αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία / αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης
επεξεργασίας.
Τα Δικαιώματά σας
Κάτω από ορισμένες συνθήκες και βάσει νόμου, έχετε το δικαίωμα:
· Να πληροφορείστε αν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σας και, αν ναι, ποιά είναι τα δεδομένα αυτά και γιατί τα διατηρούμε/
χρησιμοποιούμε.
· Να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών
δεδομένων σας που διατηρούμε και να ελέγχετε αν τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
· Να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε.
· Να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
· Να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν επικαλούμαστε έννομο συμφέρον (ή συμφέρον τρίτου),
αλλά η συγκεκριμένη κατάστασή σας σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους για τον λόγο αυτόν. Επίσης, έχετε το
δικαίωμα αντίταξης όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
· Να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.
· Να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
· Να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος (δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων») σε
ηλεκτρονική και δομημένη μορφή.
· Ανάκληση συγκατάθεσης. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε το συντομότερο δυνατό
να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν έχουμε άλλη
νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία.
Οι χρήστες / πελάτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την
Εταιρεία κατά τον τρόπο που περιγράφηκε, αναγνωρίζοντας ότι η μη αποδοχή επιφέρει αναπόφευκτα την ανάκληση της παροχής των
υπηρεσιών του BeyondAthens προς εκείνους.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BeyondAthens

Μέλη

Η είσοδος στο γυμναστήριο BeyondAthens, του οποίου ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη για τη λειτουργία του είναι η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΝΟΣ Ν ΖΩΤΟΥ Ε Ο.Ε.» (εφεξής καλούμενη «η Επιχείρηση») και η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, επιτρέπεται μόνο στα ενεργά και ταμειακώς ενήμερα μέλη, κατά το ωράριο λειτουργίας του BeyondAthens, υπό τους όρους και τους περιορισμούς του παρόντος. Η είσοδος των μελών και η πρόσβασή τους στις εγκαταστάσεις θα γίνεται με την προκράτηση θέσης σε κάποιο από τα μαθήματα του BeyondAthens.
Σε αντίθετη περίπτωση, η Διεύθυνση του BeyondAthens έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο στο μέλος.

Παιδιά

Η είσοδος σε ανήλικα παιδιά, μέλη του γυμναστηρίου και αποκλειστικά κατα τη διάρκεια μαθημάτων ανηλίκων ,επιτρέπεται μόνο με τη συνοδεία ενήλικα, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμπεριφορά και την ασφάλειά τους.

Συμπεριφορά και ενδυμασία των μελών

Τα μέλη οφείλουν να επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά όταν βρίσκονται στους χώρους του BeyondAthens, να σέβονται την ησυχία και την αξιοπρέπεια των άλλων μελών και των εργαζομένων στην Επιχείρηση και να μην ενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο τα άλλα μέλη. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται στα μέλη να φωνάζουν δυνατά, να χρησιμοποιούν υβριστικό ή αισχρό λεξιλόγιο, να απειλούν, να ασκούν σωματική βία, να προσβάλλουν ή να παρενοχλούν άλλα μέλη ή μέλη του προσωπικού της Επιχείρησης. Έστω και μία παράβαση του όρου αυτού είναι αρκετή ώστε η Επιχείρηση να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταγγείλει τη Σύμβαση του μέλους που τον παρέβη. Οποιοδήποτε παράπονο θα πρέπει να γνωστοποιείται ιδιαιτέρως ή γραπτώς στη Διεύθυνση της Επιχείρησης. Το κάπνισμα καθώς και η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται απολύτως σε όλους τους χώρους του BeyondAthens.

Χρήση του γυμναστηρίου και κανόνες υγιεινής

Τα μέλη οφείλουν να ζητούν οδηγίες για τη χρήση των μηχανημάτων με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένα. Απαγορεύεται στα μέλη να φέρουν στις εγκαταστάσεις του BeyondAthens προσωπικούς γυμναστές, οι οποίοι δεν απασχολούνται από την Επιχείρηση. Η παραμονή στους χώρους άσκησης επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια ομαδικής ή ατομικής προπόνησης. Κατά τη χρήση των μηχανημάτων και των στρωμάτων του BeyondAthens, τα μέλη οφείλουν να χρησιμοποιούν την πετσέτα τους, προκειμένου να τα διατηρούν καθαρά. Τα μέλη οφείλουν να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένα και τα ρούχα και τα παπούτσια τους θα πρέπει να είναι καθαρά και κατάλληλα για άθληση

Ομαδικά προγράμματα

Τα μέλη δεν επιτρέπεται να ανοίγουν τις πόρτες της αίθουσας όπου διεξάγεται ομαδικό πρόγραμμα, διότι έτσι διαταράσσεται η διεξαγωγή του μαθήματος. Για να μην ενοχλούν τους συναθλουμένους τους, τα μέλη οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο μάθημα. Καθυστερημένη άφιξη, μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση εισόδου, από τον υπεύθυνο γυμναστη. Τα μέλη πρέπει να γνωρίζουν ότι για την είσοδό τους στα ομαδικά προγράμματα απαιτείται προκράτηση θέσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη Σύμβαση.

Πολιτική ακύρωσης κράτησης

Τα προγράμματα του BeyondAthens γίνονται με συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων και ως εκ τούτου, το μέλος για τη συμμετοχή του οφείλει να πραγματοποιεί εγκαίρως κράτηση θέσης στα προγράμματα που το ενδιαφέρουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω της ιστοσελίδας www.beyondathens.gr οπότε και θα θεωρείται ότι έχει κάνει χρήση των, αντίστοιχων με το επιλεγμένο πρόγραμμα, credits, τα οποία θα αφαιρούνται κάθε φορά από το πακέτο των credits που το μέλος έχει αγοράσει ή του αριθού προπονήσεων για ημερολογιακές σύνδρομές ή πακέτα μαθημάτων.Σε περίπτωση μη εμφάνισής του για οποιονδήποτε λόγο στο πρόγραμμα στο οποίο θα έχει πραγματοποιήσει προκράτηση, η υπηρεσία θα θεωρείται πλήρως παρασχεθείσα και ότι η χρέωση των αντίστοιχων credits ή παρουσιών θα πραγματοποιείται κανονικά, ωσάν το μέλος να είχε εκτελέσει το επιλεγμένο πρόγραμμα.Το μέλος δε θα χρεώνεται και συνεπώς δε θα αφαιρούνται τα αντίστοιχα credits ή παρουσίες από το πακέτο των προγραμμάτων του σε περίπτωση που ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εγκαίρως, ήτοι το αργότερο 4 ώρες πριν από την έναρξή του. Aν το μέλος ακυρώσει σε συντομότερο χρόνο από την έναρξη του μαθήματος τότε η χρέωση είναι πλήρης.

Ερμάρια (lockers)

Όλα τα ερμάρια, είναι διαθέσιμα προς χρήση από τα μέλη μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο του BeyondAthens. Αντικείμενα που τυχόν παραμείνουν στα ερμάρια μετά τις ώρες λειτουργίας του BeyondAthens, θα απομακρύνονται και θα διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς εφόσον δεν αναζητηθούν από τον ιδιοκτήτη τους σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για απώλεια ή κλοπή οποιουδήποτε αντικειμένου που ανήκει στο μέλος μέσα στους χώρους του BeyondAthens, ανεξαρτήτως της φύλαξής του ή μη σε ερμάριο, καθώς η ασφάλεια της περιουσίας του μέλους αποτελεί προσωπική ευθύνη του.

Γενικά

Τα μέλη πρέπει να εγκαταλείπουν τους χώρους του BeyondAthens εγκαίρως πριν το κλείσιμο και χωρίς χρονοτριβή, σεβόμενα τα ωράρια λειτουργίας. Απαγορεύεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων στις εγκαταστάσεις του BeyondAthens. Οι χρεώσεις για τις επιμέρους εγκαταστάσεις του BeyondAthens που δεν περιλαμβάνονται στα προκαθορισμένα πακέτα πίστωσης θα καθορίζονται από την Επιχείρηση, η οποία δύναται να τροποποιεί τις χρεώσεις αυτές κατά την κρίση της. Επίσης, η Επιχείρηση μπορεί να παρέχει στα μέλη του BeyondAthens τη δυνατότητα να λαμβάνουν υπηρεσίες προσωπικού γυμναστή (Personal Training) ή άλλες πρόσθετες παροχές με βάση ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ του μέλους και της Επιχείρησης, έναντι πρόσθετης χρέωσης του μέλους που θα καθορίζει η Επιχείρηση, η οποία διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα αναπροσαρμογής. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Η συμμόρφωση των μελών με τους όρους του παρόντος είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου λειτουργίας του BeyondAthens.